INTERFLYTOX

Skystas purškiamasis koncentratas musėms ir parazitams naikinti

  • Galima naudoti ir apgyvendintuose tvartuose – atitinkamai vartojant
  • Geras momentinis ir ilgalaikis poveikis
  • Kontaktinis ir įkvepiamas nuodas
  • Butelio turinio pakanka apie 1000 – 2000 m²

Poveikio spektras:

INTERFLYTOX puikiai naikina muses, sparvas, uodus, tarakonus, skruzdėles, cukrinius žvyninukus ir pan.

Naudojimo sritys:

Kiaulių, galvijų ir paukščių tvartai.

Naudojimo nurodymai ir dozavimas:

     INTERFLYTOX            +            vanduo              =               paruoštas naudoti tirpalas
Esant normaliam musių kiekiui apgyvendintam tvarte.500 ml100 litrų2000 m2
Esant dideliam musių kiekiui  tuščiame tvarte.500 ml50 litrų1000 m2

Tirpalą paruošti, gerai išmaišyti ir naudojant žemo slėgio įrangą išpurkšti po visą paviršių ten, kur daugiausiai kaupiasi musės: ant palangių, stulpų, dėžių sienų ir pan.

Paruoštą tirpalą reikia sunaudoti tą pačią dieną.

Musių lervų naikinimas:

Laistytuvo ar švirkšto pagalba išpilkite tirpalą į mėšlą arba srutų kanalą.

Veiklioji medžiaga: 58,8 mg/g Alfa-cipermetrino 2 mg/g cipermetrino

Alternatyvūs produktai:

InterHygiene Fliegenköder, barstomos granulės su seksualiniu atraktantu (z)-9-tricozenu ir maistine bei kontaktine nuodingąja medžiaga metomilu.

Ypatingi apsaugos nuo nuostolių nurodymai:

Paskleiskite paruoštą naudoti tirpalą taip, kad auginami gyvūnai negalėtų pasiekti  preparato. Nepurkškite ant gyvūnų ir pašaro. Apdenkite melžimo indus, kiaušinių dėklus, pašaro ir gėralo lovius. Venkite balų susidarymo. Nepurkškite produkto ant dirbtinio pluošto medžiagų tokių kaip, pavyzdžiui, organinis stiklas. Nemaišykite INTERFLYTOX su kalkėmis. Būtinai venkite perdozavimo. Pakartotinai purkškite anksčiausiai po 4 savaičių, bazinio poveikio pakanka apie 6 savaitėms. Nenaudokite pakuotės pakartotinai. Nereikia vienu metu naikinti ir ektoparazitų.

Saugos ir rizikos frazės:

R21/22 Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda. R36/38 Dirgina akis ir odą. R51/53 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. R65 Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučius. S2 Saugoti nuo vaikų. S13 Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. S23 Neįkvėpti aerozolio. S24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis. S26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. S29 Neišleisti į kanalizaciją. S35 Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. S36/37/39 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones (kvėpavimo apsaugos filtras A2-P2). S51 Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. S62 Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę. S64 Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis sąmoningas). Saugos duomenų lapą galite gauti iš įgalioto naudotojo.

Pakuotė:

Talpa: 500 ml (10 butelių kartono dėžėje)

Susiję produktai