INTERFLYSTOP KONCENTRATAS®

Kenkėjų naikinimui su natūraliu piretrumu.

  • Gautas iš chrizantemų žiedų.
  • Tinkamas ekologiškam ūkininkavimui.  

Veikimo spektras:

INTERFLYSTOP koncentratas naikina kenksmingus vabzdžius, tokius, kaip musės, uodai, vapsvos, erkės, blakės, kandys, tarakonai, skruzdėlės, blusos ir sidabrinės avižėlės.

Naudojimo sritys:

INTERFLYSTOP koncentratas dėl savo greito išsiskaidymo yra aplinkai ir vartotojui palankus produktas. INTERFLYSTOP koncentrato veiklioji medžiaga gaunama iš natūralių chrizantemų žiedų, todėl tinkama ir ekologiškam ūkininkavimui. INTERFLYSTOP koncentratas atitinkamai dozuojant gali būti naudojamas gyvūnų tvartuose ir garduose, smulkių naminių gyvūnų narvuose, veterinarijos kabinetuose, gyvūnų prieglaudose, versle ir pramonėje.

Vartojimo instrukcija: 

100 ml INTERFLYSTOP koncentrato sumaišyti su 5 litrais vandens ir suplakti.

Dozavimo pavyzdys:

     INTERFLYSTOP koncentratas         +        vanduo         =           tirpalas vartojimui
100 ml5 litrai2 %

5 litrų šio tirpalo, priklausomai nuo paviršiaus ypatumų, užtenka apie 100 m².

Tirpalą plačiai išpurkšti naudojant žemą spaudimą ten, kur dažniausiai koncentruojasi parazitai, kaip, pavyzdžiui, musės ant langų rėmų ir palangių, blusos mėšlo kanaluose ir tualetuose, ar kiti parazitai ertmėse ir sandūrose.

Ypatingi nurodymai:        

Preparatą išpurkšti taip, kad gyvūnai (ypač veršiukai) neturėtų galimybės jo įkvėpti. Nenaudoti terariumuose. Laikyti prie 0°C temperatūros.

Sudėtis:

16 % Piretrumas ir Piperonilbutoksidas

Saugos ir rizikos frazės:

R10 Degi. R20/21 Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda. R36/38 Dirgina akis ir odą. R51/53 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. R65 Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučius. S2 Saugoti nuo vaikų. S13 Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. S23 Neįkvėpti aerozolio. S24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis. S26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. S29 Neišleisti į kanalizaciją. S35 Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. S36/37 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines. S46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. S62 Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę. S64 Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę). Saugos duomenų lapas pagal pareikalavimą pateikiamas profesionaliems vartotojams.

Talpa: 500 ml

Saugiai naudokite dezinfekavimo priemonę. Prieš naudodami perskaitykite užrašus ant pakuotės ir produkto informacinį lapelį.

Susiję produktai