FUMICIDE

Smilkymo priemonė, skirta vabalams, ektoparazitams ir voragyviams naikinti sandėliuose ir gyvulininkystėje

Itin efektyvus insekticidas lervoms ir suaugusiems vabzdžiams naikinti

Veiklioji medžiaga: deltametrinas 2,4%

Forma: milteliai

VEIKIMO BŪDAS:

Labai efektyvus insekticidas lervoms ir suaugusiems vabzdžiams naikinti su:

50 mg aktyviosios medžiagos dozė/m3 (0,5 g milteliai/m3) skraidantiems vabzdžiams (musės, kandys)

75 mg aktyviosios medžiagos dozė/m3 (0,75 g milteliai/m3) ropojantiems vabzdžiams (tarakonai, blusos), dulkių, sūrio, kumpio erkėms, voragyviams

150 mg aktyviosios medžiagos dozė/m3 (1,5 g milteliai/m3) erkėms mažiesiems milčiams, milčiams, raudonosioms paukščių erkėms naikinti.

NAUDOJIMAS:

Smilkymo priemonė, skirta parazitams ir voragyviams naikinti gyvulininkystėje ir sandėliuose.

NAUDOJIMO NURODYMAI:

 • Nebenaudokite išsipūtusių dėžučių
 • Išjunkite ventiliatorius; uždarykite išėjimus iš patalpos; išjunkite dūmų signalizaciją
 • Padėkite dėžutes ant grindų, ant karščiui atsparaus padėklo
 • Patraukite visas degias medžiagas mažiausiai tris metrus
 • Atidarykite dėžutes ir uždekite dagčius
 • Smilkymo metu išeikite iš patalpos ir pažymėkite ją įspėjamuoju ženklu
 • Veikimo laikas: nuo 4 iki 12 valandų, šiuo metu į patalpą eikite tik su kvėpavimo apsaugos kauke
 • Prieš naudodamiesi patalpomis, tiek kiek reikia, jas išvėdinkite ir nuplaukite paviršius, kurie liečiasi su maistu/pašaru
 • Po smilkymo nenaudokite dėžučių pakartotinai
 • Nenaudokite šio produkto ten, kur yra bičių

SAUGOS PATARIMAI:

 • Saugoti nuo vaikų
 • Laikyti šaltai
 • Laikyti atokiai nuo degių medžiagų
 • Nevalgyti, negerti, nerūkyti
 • Neįkvėpti dulkių
 • Neįkvėpti dūmų (Pilna apsauginė kaukė pagal DIN EN 136 su kombinuotu filtru, tipas A2B3E2K2-P2)
 • Įvykus nelaimei ar blogai pasijutus nedelsiant kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti šią etiketę)
 • Dirbant dėvėti pritaikytas apsaugines pirštines ir apsauginę aprangą
 • Esant sąlyčiui su oda tuojau pat nuplauti su vandeniu ir muilu

TOKSIKOLOGINIAI DUOMENYS:

Praktinė patirtis:

Laikantis naudotojo apsaugos priemonių ir naudojimo nurodymų iki šiol nebuvo žinoma apie poveikį naudotojo ar trečiojo asmens sveikatai.

Pirminis dirginimas:

Produkto sąlytis su akimis – gali sudirginti akis. Sąlytis su oda – gali sudirginti odą. Jei sąlytis su oda trunka ilgai gali atsirasti stipriai išreikštas sisteminis efektas.

Tolesni duomenys:

Esant ilgesniam sąlyčiui (nurijus produktą arba įkvėpus) gali kilti rimtas sveikatos sutrikdymo pavojus. Esant sąlyčiui su oda gali kilti alergija.

SANDĖLIAVIMAS:

Galioja 2 metus

Nelaikyti saulėje ar greta šilumos šaltinių.

APLINKA:

Nuodingas žuvims ir žuvų ikrams.

Nuodingas bitėms.

Bendri nurodymai:

Smilkymo priemonė, jos likučiai, ištuštinta talpa ir  pakuotės neturi patekti į paviršinį, gruntinį vandenis ir kanalizaciją.

Pavojingumo vandeniui klasė (PVK): 3. (Prisiskirta).

PAKUOTĖ:

Išdėstytos dozėmis, sukeliančios dūmus pakuotės su:

40 g milteliais

250 g milteliais

500 g milteliais

1000 g milteliais

Rožinės spalvos etiketė

Saugiai naudokite biocidą. 

Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir produkto informacinį lapelį.

Susiję produktai